Category Archives: Seashell

PHP programming framework

ajaxFunction

ajaxFunction(val,ajaxDiv,urlAjax)

val = nilai yang hendak dihantar.
ajaxDiv = id div di mana data ajax mahu dipaparkan.
urlAjax = path fail yang memproses

Cth :-

onclick=”ajaxFunction(this.value,’divFac‘,’ajax/ajax.fac.php‘)”

di fail ajax.fac.php

$entity = $_GET[‘val’];  // val akan terima value yang dihantar.
$sqlfac = “SELECT DISTINCT a.fac_code, a.fac_name ”
. “FROM ta_faculty a ”
. “INNER JOIN ta_courselist_bank b ON a.fac_code = b.fac_code ”
. “WHERE b.entity=’$entity’ AND a.fac_sts=’A’ “

Droplist lebih 1 field display

$entity = $_GET[‘entity’];
$fac = $_GET[‘val’];

$sqlcourse = “SELECT DISTINCT course_code,course_code || ‘ – ‘ || course_name_bi || ‘ (‘ || course_name_bm || ‘)’ AS course_name
FROM ta_courselist_bank
WHERE entity=’$entity’ AND fac_code=’$fac’
ORDER BY course_name”;

Db::droplist($sqlcourse, ‘course_code’, ‘course_code’, ‘course_name’, @$course_code, ‘lebar paddl050′,’:: Choose Course’);

Sql with union on table_list_grid

$table = “(
SELECT DISTINCT
a.a_id, a.a_title, a.a_filling_no, (SELECT as_insert FROM app_status WHERE as_a_id=a.a_id AND as_rs_id=’1′) AS as_insert, a.a_name, a.a_faculty, d.rc_name, a.a_financial_cost, b.as_rs_id, c.rs_type, c.rs_status,’baru’ data_from
FROM
application a, app_status b, ref_status c, ref_country d
WHERE
a.a_id=b.as_a_id AND a.a_country_rc_code=d.rc_code AND b.as_rs_id=c.rs_id AND b.as_id in (SELECT MAX (x.as_id) FROM app_status x, ref_status y WHERE x.as_a_id = b.as_a_id AND x.as_rs_id=y.rs_id GROUP BY y.rs_type) AND b.as_rs_id IN (’11’,’12’,’14’,’16’,’17’)
union
SELECT
a.ip_id a_id, b.ipdetail_title a_title, NULL a_filling_no, ip_filedyear AS as_insert,c.projectleader_name a_name, d.faculty_name a_faculty, e.countryfiling_name rc_name,NULL a_financial_cost,NULL as_rs_id,NULL rs_type, f.ipstatus_name rs_status, ‘lama’ data_from
FROM
web_ip a
JOIN web_ipdetail b ON a.ip_id=b.ip_id
JOIN web_projectleader c ON b.projectleader_id=c.projectleader_id
LEFT JOIN web_faculty d ON CAST (C .faculty_id AS text) = CAST(d.faculty_id AS text)
LEFT JOIN web_countryfiling e ON a.countryfiling_id=e.countryfiling_id
LEFT JOIN web_ipstatus f ON a.ipstatus_id=f.ipstatus_id
WHERE 1=1
) as rs”;
$field = ‘*’;
$condition = “1=1”;
$order = ‘a_id’;

$data = Pg::table_list_grid($_REQUEST, $table, $field, $condition, $order,’10’);

Class : Db
Function : table_update_all($table,$data,$condition, $dbg=’N’)

Cara penggunaan :-

$table = ‘ref_negara’;
$data = array(‘kod’ => ‘MY’, ‘desc’ => ‘Malaysia’ );
$condition = ” rn_id=’60’ “;
$sts = Db::table_update_all($table,$data,$condition) ;

sts_sql($sts, ‘Berjaya kemaskini’);


Penerangan :-

  1. $data kebiasaannya adalah hasil $_POST daripada sesuatu borang yang menghantar nama field dan value yang dimasukkan oleh pengguna.
  2. Pastikan nama field pada borang adalah sama dengan nama field pada table dalam pangkalan data.
  3. Function ini akan mengemaskini semua data yang diterima berdasarkan nama field yang terdapat dalam pangkalan data.
  4. Value $sts adalah 1 jika proses tersebut berjaya manakala error akan dihantar jika proses tidak berjaya.

 

Contoh penggunaan :-

table_update_all

Class : Db
Function : table_insert_all($table,$data, $dbg=’N’)

Cara penggunaan :-

$table = ‘ref_negara’;
$data = array(‘kod’ => ‘MY’, ‘desc’ => ‘Malaysia’ );
$sts = Db::table_insert_all($table,$data);

sts_sql($sts, ‘Berjaya simpan’);


Penerangan :-

  1. $data kebiasaannya adalah hasil $_POST daripada sesuatu borang yang menghantar nama field dan value yang dimasukkan oleh pengguna.
  2. Pastikan nama field pada borang adalah sama dengan nama field pada table dalam pangkalan data.
  3. Function ini akan menyimpan semua data yang diterima berdasarkan nama field yang terdapat dalam pangkalan data.
  4. Value $sts adalah 1 jika proses tersebut berjaya manakala error akan dihantar jika proses tidak berjaya.

Contoh penggunaan : –

table_insert_all